Parceiros

Dado que o obxectivo último do proxecto Geoarpad é valorizar o patrimonio cultural da Eurorrexión transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal, levalo a cabo implica necesariamente a colaboración coordinada de axentes de ambos os lados da fronteira.

Amtega

Enderezo: 
Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n, 15781 Santiago de Compostela, (A Coruña) España
Teléfono: 
+34 981957938

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A Amtega ten as competencias de definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia relativa ás TIC, así como innovación e desenvolvemento tecnolóxico. En concreto: - Desenvolver servizos dixitais avanzados para a cidadanía. - Transformar, mediante as TIC, a Administración para mellorar a calidade de prestación dos servizos públicos. De forma coordinada coas consellerías competentes en cada materia e aliñando esforzos de toda a administración autonómica. - Colaborar cos sectores público e privado, para o impulso da innovación e desenvolvemento tecnolóxico, como soporte para incrementar a competitividade e o emprego. Dispón de medios e experiencia en xestión de proxectos europeos.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

AMTEGA, en colaboración co resto de socios, busca contribuír a poñer en valor o Patrimonio cultural mediante o uso das TIC na súa xestión, preservación e difusión. Construirase un modelo de información consensuado e participativo, procesos e medios dixitais, que sexan de referencia común a administracións e outros axentes. Esta iniciativa alíñase co plan estratéxico Axenda Dixital de Galicia 2020, promovido por Amtega, que recolle os obxectivos de alcanzar a xestión dixital do patrimonio cultural, así como servizos intelixentes no ámbito do turismo. Está en liña cos obxectivos de coordinación con outros departamentos, de impulso de innovación, desenvolvemento tecnolóxico, e cooperación con outras administracións.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

AMTEGA participou como socia, baixo o anterior nome de Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, como beneficiario en dous proxectos aprobados no marco do POCTEP 2007-2013: o Proxecto Axenda Dixital Local da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (ADL) e o Proxecto Centros de Dinamización Integral para as Mulleres na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal ( CEDIM). Foi beneficiaria principal no proxecto ARPAD, Arquivo Dixital, conservación, do patrimonio documental e eliminación do papel nas relacións administrativas, no marco do POCTEP 2007-2013.

Cim Alto Minho

Enderezo: 
Rua Bernardo Abrunhosa, nº 105. 4900-309 – Viana do Castelo. Portugal
Teléfono: 
351258800200
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

CIM Alto Minho desenvolveu o Programa Territorial de Desenvolvimento do Minho-Lima, obxecto de contrato de delegación de competencias coa Autoridade de Xestión do PO Rexional do Norte, que englobou un orzamento de 110 millóns de euros para o anterior período 2007-2013, proveniente do FEDER. Actualmente está delineando o Pacto para o Desenvolvemento e cohesión territorial Alto Minho 2020 ( PDCT) ao abrigo da contractualización de fondos europeos cunha programación financeira de 70 millóns de euros. CIM é o socio xestor do GAC Alto Minho, creado para o Desenvolvimento Sustentável dás Zonas de Pesca e que neste momento ha tamén estruturado e aprobado a estratexia ( DLBC – Costeiro) para o período 2014-2020.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

A sociedade da información, rexistra e almacena datos en soportes tambien vulnerables e con risco de perenidad, non concibidos para a permanencia, pero abrigo para a distribución masificada e para a rápida difusión. Neste contexto CIM Alto Minho pretende xunto co resto de socios, reforzar a dixitalización do patrimonio colectivo rexional e transfronteirizo, e promover a súa difusión e socialización en formatos estables, fidedignos e perennes, reforzando o seu vínculo cos sistemas de información territoriais, evitando os riscos de perda colectiva que derivan da transición cara ao almacenamento dixital, facendo dispoñible para os turistas o principal patrimonio colectivo de Galicia e o Alto Miño.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

CIM Alto Minho participa en numerosos proxectos do QCA' s II e III, INTERREG II e III A, Espazo Atlántico, POCTEP e QREN. CIM é entidade xestora de fondos comunitarios ( ON2 e PROMAR ( GAC Litoral Norte)). No POCTEP participa como socio en CTC 2; 0329_ ECOREDESANEASOL_1_ P; 0597_VALOR_ GERES_ XURES_1_ P ( BP); 0500_ CT_ GNP_ AECT_1_ P; 0536_ PROAMARE_1_E; 0607_ ARPAD_1_E. No Programa Espazo Atlántico: NEA 2 –Nautisme Espace Atlantique 2. En relación a proxectos na temática destaca Valimar Dixital e Vale do Minho Dixital, no marco do POSC – Meddida Cidades e Regiões Digitais), e o Proxecto ON 2: ECompras/ Earquivos e Infogeo para desenvolvemento de arquivos dixitais e implementación de ferramentas SIG municipais.

DGLAB

Enderezo: 
Edifício da Torre do Tombo. Alameda da Universidade. 1649-010 – Lisboa. Portugal
Teléfono: 
351258005500

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A Direção- Geral do Livro, dúas Arquivos e dás Bibliotecas ( DGLAB) coordina e participa en distintos proxectos e programas nas súas áreas de intereses e competencia. Os principais vectores de desenvolvemento de DGLAB son: i) a estruturación e valorización dunha rede Portuguesa de Arquivos tendo presente a integridade da vida dos documentos, ii) asegurar a preservación do patrimonio dixital Portugués, e iii) implementar estruturas sociais e tecnolóxicas que viabilicen o procesamento, e promovan a diseminación de documentos de arquivo.
DGLAB ten unha vasta experiencia na elaboración, acompañamento e xestión de candidaturas a fondos comunitarios, xestionando distintos proxectos financiados por fondos comunitarios.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

DGLAB ten, entre as súas competencias, salvagárdaa e difusión do patrimonio documental. Este proxecto é de gran interese pois é un reforzo da dixitalización do patrimonio colectivo transfronteirizo, en particular de documentos dos “ tabeliães” do Alto Miño, promovendo salvagárdaa dos seus suportes orixinais e a súa difusión. Preténdese evitar os riscos de perda da memoria colectiva transfronteiriza, dos dereitos de cidadáns, rexistrados actualmente nun único suporte, vulnerable e con risco de perennidad. Procurarase así preservar e difundir nacional e internacionalmente unha fonte de información para os estudos de comportamentos sociais trasfronterizos, historia da arte ou económica, facendo da rexión un destino cultural vivo.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

A DGLAB ten unha vasta experiencia na elaboración, acompañamento e xestión de candidaturas a fondos comunitarios. Nos diversos instrumentos de financiamento Comunitario DGLAB obtivo a aprobación de varios proxectos. Neste contexto destácanse os proxectos aprobados e executados no ámbito do sistema de apoio á modernización e capacitación da Administración Publica ( SAMA) Portuguesa, con especial relevancia dos seguintes proxectos: i) “Rede Portuguesa de Arquivos ( RPA)”, ii) “Arquivos en liña” e iii) “Arquivos “ Mais perto”.

Xunta de Galicia - Consellería de cultura, educación e ordenación universitaría - Secretaria Xeral de Política Lingüística

Enderezo: 
Rúa da Pastoriza, 8 1º andar 15781 Santiago de Compostela, Galicia
Teléfono: 
+34 981544420

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A Secretaría Xeral de Política Lingüística é o órgano de goberno de Galicia á que lle corresponde programar e desenvolver medidas para o fomento do uso do idioma galego. A través da Real Academia Galega (RAG), realizáronse traballos de revisión e corrección lingüística da toponimia do Nomenclátor de Galicia (NG) nas catro provincias, con máis de 41.000 topónimos revisados e 3.523 estudados en profundidade. Para este traballo cruzáronse as bases de datos co obxectivo de conseguir un novo NG corrixido e actualizado que sirva como única fonte de información toponímica oficial e normalizada para todas as administracións, evitando así a multiplicidad de fontes con datos claramente contraditorios.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

Definición dunha infraestrutura de información patrimonial –territorial que inclúa o elemento geo - espacial como compoñente vertebrador. Este proxecto entronca claramente coa RIS3 transfronteiriza, que no seu parte preliminar identifica como fortaleza e oportunidade para a Eurorrexión a gran riqueza do patrimonio histórico cultural, de carácter inmaterial, arquitectónico e documental e do patrimonio paisaxístico. Esta identificación reflíctese no punto 7.5 Modernización do sector turístico e das industrias culturais galegas a través do uso intensivo das TIC para conseguir un sector competitivo a nivel europeo baseado no turismo cultural e nos recursos naturais.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria participou no Proxecto “Camiño das culturas e as linguas. Diversidade cultural e lingüística no Camiño de Santiago” – Acrónimo: C&LANG, ao amparo do Programa Cultura 2007-2013. Este proxecto perseguía recrear o ambiente de comunicación e relación entre linguas e culturas diferentes nas diversas rutas do Camiño de Santiago, a través das seguintes vías: permitindo ao público en xeral profundar na orixe, evolución e riqueza da lingua galega e outras linguas europeas; intercambio de obxectivos, métodos, experiencias, resultados e estudos sobre turismo cultural e lingüístico; a promoción do coñecemento e a difusión.

Xunta de Galicia - Consellería de cultura, educación e ordenación universitaría - Secretaria Xeral de Cultura

Enderezo: 
Edificio Administrativo San Caetano, bloque 3. 15780 Santiago de Compostela. España
Teléfono: 
+34 981544816
Correo electrónico: 

Competencias e experiencias relevantes para o proxecto

Competencias administrativas relevantes na xestión, protección, difusión e fomento do patrimonio cultural de Galicia, constituído polos bens mobles, inmobles ou inmateriais con valor histórico, artístico, documental, bibliográfico, arquitectónico, arqueolóxico, etnológico, paleontolóxico, antropolóxico, industrial, científico ou técnico, considerados de interese relevante para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega no tempo.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

Protexer, poñer en valor e transmitir o patrimonio cultural de Galicia como ferramenta de cohesión social e desenvolvimiento sustentable e participación na configuración da memoria cultural de Europa e de Galicia como un pobo cunha identidade propia dentro de Europa.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

Experiencias en proxectos de cooperación territorial POCTEP, proxecto ARPAD, Arquivo Dixital Integrado de Galicia, 2013-2015, ou proxecto FORTRANS 2003-2007, Fortalezas Trasnfronteirizas do Baixo Miño (Galicia e Portugal). Experiencia na xestión de fondos FEDER no marco operativo 2007-2013

Xunta de Galicia - Vicepresidencia e consellería de Presidencia, administracións públicas e xustiza

Enderezo: 
San Caetano s/n 15704 Santiago de Compostela. Galicia
Teléfono: 
+34 981546218

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A Dirección Xeral de Xustiza dentro da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, é o órgano encargado de exercer as competencias nos medios materiais ao servizo da Administración de Xustiza, en concreto a xestión do patrimonio mobiliario e inmobiliario no que se inclúen os arquivos xudiciais. Os arquivos xudiciais, xunto con outros como os notariais, posúen un indubidable valor para a realización de estudos socio-históricos, así como tamén se regulan por unha lexislación específica para darlles o destino que corresponda en orde á súa conservación ou, no seu caso, destrución, a través do denominado procedemento de expurgo.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

Dixitalización dos fondos documentais que se consideren patrimonio documental dos partidos xudiciais da zona transfronteiriza Galicia-Portugal. Dixitalizaríanse aqueles expedientes xudiciais, anteriores ao ano 1970, que se valoraron e determinado que forman parte do patrimonio documental de Galicia, dos partidos xudiciais de Bande, Celanova, Xinzo de Limia e Verín, para a súa posterior difusión.

Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente e ordenación do territorio

Enderezo: 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. San Lázaro, s/n - 15781 Santiago de Compostela. España
Teléfono: 
+34 981541041
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

Recompilar e tratar a información do territorio galego e produción cartográfica, especialmente en materia agraria e de desenvolvemento rural:

  1. Coordinación e difusión da información xeográfica e cartográfica para o desenvolvemento de estudos territoriais.
  2. Xestionar os sistemas de información corporativos vinculados ao territorio e a Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG).
  3. Elaboración, mantemento e actualización da información xeográfica e cartográfica necesaria para o desenvolvemento dos estudos.
  4. Incentivar a innovación, adopción e desenvolvemento de tecnoloxías e infraestruturas propias nos campos de información xeográfica. 5. Facilitar o acceso público á información e as tecnoloxías xeográficas.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

Para alcanzar os obxectivos do proxecto será necesario contar cunha infraestrutura de datos espaciais que faciliten o intercambio e utilización da información. A xestión destes datos ten uns requirimentos específicos establecidos pola Directiva INSPIRE, traspuesta ao ordenamento xurídico español a través da Lei 14/2010, do 5 de xullo. O IET participa neste proxecto na súa calidade de organismo encargado de coordinar a produción, xestión e difusión da información xeográfica na administración galega e garantir o cumprimento da lexislación antes mencionada. A información xeográfica xerada no proxecto contribuirá a mellorar a infraestrutura de datos espaciais de Galicia..

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

Beneficiario principal no proxecto Desenvolvo sustentable Urbano (0411_ DESOURB_1_E), no marco do POCTEP 2007-2013.

Beneficiario no proxecto Climatlantic, no marco do Programa Espazo Atlántico do ano 2008.

USC

Enderezo: 
Praza do Obradoiro s/n Santiago de Compostela. España
Teléfono: 
+34 881816277
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A USC achega unha importante masa crítica de investigadores e expertos de diversas disciplinas asociadas á xestión intelixente do patrimonio cultural dos campos das humanidades e ciencias sociais así como tamén a través da integración neste campo desde unha perspectiva interdisciplinar das tecnoloxías da información e comunicación (TIC). En particular neste proxecto achegará os seus coñecementos en materia do patrimonio cultural de Galicia, SIGs e Tics. Ademais a USC participou en diversas iniciativas tanto europeas como transfronteirizas no ámbito do patrimonio: Master Erasmus Mundus " Crossways In Cultural Narratives", Rede Europea “Medievo Europeo” ou o proxecto CampUSCulturae.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

A USC posúe un importante coñecemento para poñer a disposición dos distintos axentes que conforman o sistema de xestión cultural transfronteirizo. Particularmente, achegará os seus coñecementos para a parte de modelización conceptual e teórica para o deseño de de o sistema de información patrimonial no que participará tamén a través da recollida de datos e recopitalación de datos espaciais de referencia. Tamén desenvolverá a base harware e software do sistema realizando probas piloto dalgunhas funcionalidades. Finalmente, tamén ten gran interese en poder desenvolver a escala piloto estratexias e instrumentos de xestión cultural innovadoras.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

A Universidade de Santiago de Compostela ten unha longa experiencia na xestión de proxectos colaborativos a nivel europeo, de feito xestionou máis de 100 proxectos europeos. Tamén posúe unha notable experiencia na xestión e coordinación de proxectos Interreg. No marco do Programa de Cooperación Territorial España-Portugal. a USC participou nun total de 7 proxectos sendo beneficiario principal de tres deles ( BIODIV, VT e ACEINT).

Incipit

Enderezo: 
Avenida de Vigo s.n.. 15705 Santiago de Compostela
Teléfono: 
+34 881813641
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

O Incipit desenvolve investigación de natureza transversal e transdisciplinaria orientada ao patrimonio cultural, formación e valorización do patrimonio cultural, ou “procesos de patrimonialización”). O Incipit reúne especialistas en diferentes disciplinas. No caso deste proxecto concreto, mobilizará os seus investigadores das Especialidades de Antropoloxía, Arqueoloxía e Enxeñería da Información. Estas competencias concretas foron desenvolvidas a través de proxectos de investigación durante os últimos anos, en particular PARTICIPAT ( proy. Do PN de España) e CRIC (FP7) para os temas de participación social, e MARIOL ( proy. Do PN de España) e Ariadne (FP7) para os temas de modelado de información.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

A misión do Incipit é facer investigación fundamental para coadxuvar os procesos de valorización e uso social do patrimonio como recurso económico e permitir a súa reactivación como valor cultural para o beneficio e goce de diferentes tipos de comunidades e o incremento do benestar. O proxecto é unha oportunidade de aplicación práctica destes obxectivos e para adaptar a desenvolvementos concretos que xeren impacto social e económico relevante, os avances que realizou o Incipit nos ámbitos de modelado e enxeñería da información de patrimonio cultural (tecnoloxía MIRFOL), e nas metodoloxías de participación social en proxectos comunitarios e sobre patrimonio.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

O CSIC e o Incipit teñen unha longa experiencia na xestión de proxectos colaborativos a nivel europeo, sendo a institución do Estado español que máis proxectos europeos obtén e xestiona. Tamén posúe gran experiencia na xestión e coordinación de proxectos de todas as convocatorias Interreg. En concreto o CSIC participou noutros proxectos do Programa de Cooperación Territorial España-Portugal.

UPorto

Enderezo: 
Praça Gomes Teixeira, s/n, 4099-002 Porto, Portugal
Teléfono: 
351220408139
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A Universidade do Porto conta cunha ampla experiencia no ámbito da investigación, contando cun Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (CITCEM) e o Grupo de Fonologia, integrado no Centro de Linguística. Ten tamén experiencia por participar en CITCEM que deseñou o plan de acción sobre o desenvolvemento do estudo do patrimonio no Norte: museos, monumentos e públicos. Tamén no proxecto financiado pola European Science Foundation: “ European historical population samples network”. Estes son exemplos de investigación realizada. Conta con investigadores con experiencia e que son participantes en equipos de investigación nacionais e internacionais.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

Este proxecto está aliñado coas competencias da U.Porto, pois estas refírense á investigación científica e creación cultural e artística, involucrando o descubrimento, adquisición e desenvolvemento de coñecementos e prácticas, así como a conservación e divulgación do patrimonio científico, cultural e artístico para utilización por especialistas e público, e como medio para o intercambio cultural, científico, artístico e técnico con institucións nacionais e estranxeiras. A súa participación permitirá tamén potenciar as capacidades do equipo participante, achegando beneficios para a institución, pois proporcionará experiencia relevante nun ámbito considerado fundamental.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

Conta con ampla experiencia en participación de proxectos rexionais, nacionais, internacionais. Actualmente participa en máis de 800 proxectos tanto como BP ou socio, incluíndo un gran número de proxectos de I+D+i (FP7, H2020). Conta ademais cunha participación significativa en programas de educación e formación continua, así com proxectos de cooperación territorial europea. Entre 2007 e 2013, o seu financiamento como participación en 13 proxectos INTERREG foi de 2,8 millóns €, coordinando 3 deles (máis de 1,2 millóns €). Dos 13 proxectos a maioría foron de cooperación transfronteiriza ( aprox. 1,2 millóns €) e transnacional (máis de 1,3 millóns €). O restante foi cooperación interrexional.

Universidade de Tras-os-montes e Alto Douro

Enderezo: 
Quinta de Prados; Pavilhão 2. 5000-801 Vila Real. Portugal
Teléfono: 
351259350763
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

A UTAD é unha institución de educación superior que desenvolve actividades en distintos campos, como os relacionados coa investigación, as artes escénicas, a economía, a comunicación, o deseño, a xestión empresarial, etc. Ten experiencia no desenvolvemento empresarial ligado ao ámbito cultural no seu territorio. O equipo de investigación UTAD que participa neste proxecto inclúe Profesores e investigadores que realizan funcións de investigación e docencia en graos, masters e doutoramentos. As actividades de investigación son variadas e teñen obxectivos comúns como o problema do estudo de desenvolvemento territorial cultural e sustentable a través dun enfoque internacional, multi e transdisciplinario relevante para este proxecto.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

Na actualidade, as universidades non se limitan unicamente aos campos da educación formal e a investigación, senón tamén á implicación coa comunidade e, por tanto, á transferencia de coñecemento e desenvolvemento comunitario. Este proxecto preséntase como unha oportunidade para crear unha alianza transfronteiriza para a investigación e desenvolvemento das comunidades transfronteirizas que permitirá fortalecer os lazos de cooperación con outras institucións e actores.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

A Universidade de Trás-móntesvos- e Alto Douro- UTAD ten unha ampla experiencia na xestión de proxectos, tanto nacionais como internacionais. En canto aos proxectos internacionais, participou en proxectos europeos (6 PM e 7 PM) e tivo unha participación relevante en proxectos do programa INTERREG, entre os que se inclúen o INTERREG IIIA, IIIB, IVB SUDOE e POCTEP, ben como promotor ou como entidade socia. Proxectos Poctep e Sudoe: SUVIDUR; REAL; FLUVIAL; MARCADUERO; PROMERCADO; ADAPTACLIMA II. FP7: FP7 REUSEWASTE/ PITN- GA-2011-289887; YED - YOUNG EUROPEAN FOR DEMOCRACY; RURAL/INTER
LdV TOI; PROL- AKIS; FP7 KBBE-2013- EUROLEGUME; Climate- KIC; COCHEVABRAS; SMARTAgriFor.

DR Cultura Norte

Enderezo: 
Direção Regional de Cultura do Norte, Praceta da Carreira, 5000-560 Vila Real. Portugal
Teléfono: 
351964060927
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

Na Rexión Norte de Portugal, a DRCN exerce as competencias do Estado en salvagárdaa, valorización e divulgación do patrimonio cultural, nos termos do Decreto Lei 114/2012 de 25/05. Ten ademais 40 anos de experiencia na protección do patrimonio arquitectónico e arqueolóxico e xestiona directamente 7 museos e 58 monumentos. A DRCN emite opinións vinculantes sobre as intervencións e obras no patrimonio clasificado e asegura a xestión ou 
do Varosa», « Mosteiros de Entre Douro e Minho», «Patrimonio no Território: Castelos, Sítios e Igrejas do Leste Transmontano», « Rede de Castros do Noroeste».

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

En canto entidade que tutela o patrimonio cultural na rexión Norte, a DRCN ten todo o interese en participar nun proxecto de protección e valorización do patrimonio de alcance interregional. Son de especial interese os resultados da identificación do patrimonio cultural (inventario), o deseño de medidas de protección e especialmente compartir a experiencia coa Xunta de Galicia, no dominio da valorización e aproveitamento turístico do patrimonio cultural.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

  • Interreg IV / HISTCAPE, HISTorical assets and related landsCAPE
  • POCTEP, Terra de Fronteira e Vale do Douro (Xunta de Castela e León); POCTEP, Vias de Comunicação do
  • Patrimonio (Junta de Castilla e León);
  • POPH, Programa Operacional Potencial Humano.
  • QREN, ON2, Quadro de Referência Estratégico Nacional, Programa Operacional Norte (múltiplos proxectos).

Máis información: http://www.culturanorte.pt/fotos/editor2/ fundos_comunitarios_ act.pdf

CCDRN

Enderezo: 
Rua Rainha D. Estefânia, 251
Teléfono: 
351226006300
Correo electrónico: 

Competencias e experencias relevantes para o proxecto

Polo DL228/2012, de 25/10 (versão DL24/2015, de 06/02) as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Rexional se adecuan ás atribuiciones do MAMAOT con, entre outras, as seguintes atribucións: b) asegurar a articulación entre institucións da administración directa do Estado, autarquías locais e entidades equiparables e dinamizar a cooperación interregional transfronteiriza, contribuíndo á integración europea do espazo rexional e ao reforzo da súa competitividade, en base ás estratexias de desenvolvemento sustentable de niveis rexional e local; g) asegurar o cumprimento das responsabilidades de xestión que lles sexan atribuídas no ámbito da política de cohesión da UE en Portugal.

Cal é o interese da organización en participar no proxecto

A CCDRN ten interese en participar no proxecto polas competencias no ámbito do plan e desenvolvemento do territorio pois o resultado deste proxecto poderá constituír un elemento do futuro observatorio Territorial da Rexión Norte, integrado no Sistema de Monitorização do Território do Norte de Portugal. Considérase que esta proposta de participación na acción referente á creación dun Inventario do Patrimonio Cultural (coa súa caracterización) en coordinación cos traballos que desenvolvan o resto de socios.

Experiencia na xestión de proxectos cofinanciados pola UE ou outros proxectos internacionais

Proxecto TERRA – “ Douro Região Fluvial”, desenvolvido entre 1997 e 2000, en cooparación institucional co Centro de Información Territorial ( CIT) da Xunta de CyL.
Projeto E- QUALITAS desenvolvido no INTERREG III-A, 2000-2006. Non POCTEP 2007-2013, os proxectos: ADL Axenda Dixital Local (0374_ADL_1_E);
DLA - Dixital Local Axenda (Interreg IVC: 0513 R2 DLA);
ARPAD- Incrementar a implantación das tecnoloxías de información e da comunicación nas administracións públicas de Galicia e Norte de Portugal. Territorio Douro/ Douro xunto coa Xunta de CyL, co obxectivo de crear unha delimitación territorial nos instrumentos de ordenación do territorio na área de cooperación Rexión Norte e Castela e León.