Acción 1.2.- Deseño da infraestrutura da plataforma

Deseñarase a infraestrutura tecnolóxica e sistema de información necesario para alcanzar o modelo stablecido. Identificaranse os estándares, normas e referencias a aplicar. Identificarase a información de base a incorporar. Ademais, construiranse os elementos relevantes para o seu funcionamento, en especial nos casos de uso e experiencias innovadoras expostos neste proxecto.

Pode visualizar o documento "Documentación técnica do ciclo de vida de desenvolvemento das ferramentas tecnolóxicas" clicando aquí.